.
Nemrut Dağı Tanrıları . Geçmiş Gün Işığına Çıkarken…
.
Eyüp'ten… . Yaşamı Saklayan Duvarlar ;"Anadolu Evleri" . Hitit ve Frig Topraklarında.. . Anadolu Beylikleri sanatına bir bakış . Anadolu Selçuklu Mimari Süslemelerinden Kesitler.. . Konya, Akşehir. Bolvadin Üçlemesi . Antakya'dan Kars'a . Sivas-Divriği . 5000 yıllık Uygarlıktan Günümüze : "MISIR" . Amerika… . Madrit, Bounes Aieres, Rio de Janeiro...

Anasayfa

Özgeçmiş

Sergiler

Dia Gösterileri

 

 

 

 

 

 

Portfolyo

Projeler - Yayınlar

İletişim - Linkler

Site Haritası

ISO 9001:2015 TEMEL BÝLGÝLENDÝRME VE ÝÇ DENETÇÝ EÐÝTÝMÝ

Programýn Amacý

Kalite Yönetim Sisteminin planlanmýþ düzenlemelere, standardýn þartlarýna ve kuruluþ tarafýndan oluþturulan kalite yönetim sistemi þartlarýna uyup uymadýðýný ve etkin olarak uygulanýp uygulanmadýðýný ve sürdürülüp sürdürülmediðini belirlemek için planlý aralýklarla gerçekleþtirilen Kuruluþ Ýçi Kalite Tetkikleri ve Tedarikçi Tetkikleri Ýçin Tetkik Görevlilerinin eðitilmesidir.

 

Eðitimin Ýçeriði

o TS-EN ISO 14001 Standardý Maddelerinin Tetkik Görevlisi Gözüyle Yorumlanmasý
o TS-EN ISO 19011 Standardýnýn Tanýtýmý
o Tetkik Çeþitleri
o Tetkikin Faydalan
o Tetkikin Yönetimi
o Tetkikin Planlanmasý
o Soru Listelerinin Hazýrlanmasý
o Tetkikin Sonuçlandýrýlmasý ve Rapor Yazýmý
o Tetkik Görevlisi Sorumluluklarý
o Pratik ve Örnek Çalýþmalar